Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad. Jeżeli zakupiony i dostarczony Produkt okaże się obarczony wadą fizyczną lub prawną, Kupujący powinien podjąć działania zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

a). Kupujący powinien powiadomić Sprzedającego w wybranej przez siebie formie (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie) o wadzie Produktu, a następnie przesłać do Sprzedającego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisze szczegółowe powody reklamacji Produktu, wskaże żądanie (jedno z następujących: naprawienia Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od Umowy – o ile wada jest istotna), , a także poda adres zwrotny oraz numer rachunku bankowego, na który miałby zostać dokonany ewentualny zwrot pieniędzy (uzależniony od zgłoszonego przez Kupującego żądania i wyniku postępowania reklamacyjnego). b). W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania przesyłki Sprzedający poinformuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kupującego mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. c). Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający Sprzedający niezwłocznie przystąpi do realizacji zgłoszonego przez Kupującego żądania. W takiej sytuacji Sprzedający naprawi Kupującemu szkodę, którą ten poniósł z tego powodu, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w zakupionym Produkcie (w tym zwróci Kupującemu koszt przesłania reklamowanego Produktu do Sprzedajacego). d). Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający przekaże Kupującemu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i niezwłocznie, nie później niż w ciągu maksymalnie 14 dni, odeśle na swój koszt reklamowany Produkt. e). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę, którą został dokonany zakup reklamowanego Produktu.

2. W razie wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową bądź elektroniczną.

Zwroty

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu. Powyższe dotyczy wyłącznie  Umowy zawartej z konsumentem, czyli osobą fizyczną, która dokonała zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, a także dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Kupującego użytz w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu zwracany Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Złóż pierwsze zamówienie!